Velkommen til Kirkegårdsforeningen - en ideell og uavhengig forening stifta i 1966
Formålet er å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk.
Pr i dag har vi tre definerte satsningsområder: Kurs - Informasjonsarbeid - Fagdager

Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen "Kirkegården ikke lenger siste hvilested". Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

“Lik og likskap”

Lae-utvalgets rapport “Likskap og likskap – Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav” ble lagt fram 3. mars. Utvalget kommer her med en rekke forslag til endringer i lov og […]

Kremasjonsstatistikk 2013

Kremasjonsstatistikken for Norge i 2013 er nå klar. Kremasjonsprosenten viser en oppgang på 1 %, fra 37 i 2012 til 38 i 2013.

Årets kurs og fagdager er klare!

Fagdagene i år blir i Kristiansand 9. - 11. september, og i tillegg blir det egne fagdager for krematorier på slutten av året. Det blir ett kurs i administrasjon av gravplasser, og to kurs i praktisk gravplassdrift (vår og høst).

Video om Varhaug gamle kyrkjegard

"Kyrkjegarden ved havet" er tittelen på boka som er ført i pennen av Sjur Håland. Den tar for seg historien om Varhaug gamle kirkegårds mer enn 700 år lange historie. (Trykk på overskriften for å komme til video-linken)

Omtale av plastgrav-problem i Oslo i Wall Street Journal

Det er ikke hver dag man finner norske kirkegårdssaker på forsiden av en stor amerikansk avis! Men Wall Street Journal fant plast-problematikken og løsningen som Oslo bruker som så interessant at de brukte plass på saken både i papiravisen og

Vellykket Nordisk kongress om kirkegård og krematorium

Da er Nordisk kongress gjennomført med suksess! 402 deltagere var med på konressen 4.-6. september, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Gode, aktuelle foredrag fra hele Norden, befaring på kirkegård […]

NFK bidrar i ny bok: “Den offentlige sorgen”

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka "Den offentlige sorgen - Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli". Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Skal foreningen skifte navn?

Det framlagte forslaget til endring av navn og vedlekter ble drøftet på årsmøtet, men vedtatt utsatt. Styret tar med seg innspill og jobber videre med saken.

Byggeskikkpris til Blomregna gravplass i Førde

Førde kommune har tildelt Blomreina gravplass byggeskikkprisen 2013. Kirkeverge Oddvar Etnestad og hans medarbeidarar er stolte over både Blomregna og prisen!

Standardisering av kartdata for gravplass

Statens kartverk kunngjør 4. april det offisielle standardiseringsprosjektet "SOSI Gravplass". SOSI står for ”Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon”. Dette er en standard som nå skal etableres for gravplasser.

Rådgiver i gravplassaker Åse Skrøvset

Åse Skrøvset tiltrådte 1. oktober 2012 stillingen som rådgiver i gravplassaker. Hun er utdannet landskapsarkitekt. Skrøvset kan nås på tlf 958 78 444 og e-post aase.skroevset@kirken.no

De forskjellige trossamfunns ønsker ved gravferd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har laget en nettside med mye god informasjon for alle som jobber bl.a. med gravferd. Der finnes informasjon om mange forskjellige trosretningens ønsker for gravferden.

Hvem skal begrave oss?

Som en reaksjon på Stålsett-utvalgets forslag om at den offentlige gravferdsforvaltningen skal overføres til kommunen, har leder i Kirkegårdsforeningen Hans Jakob Nes og direktør i KA Øystein Dahle skrevet en […]

Nytt offentlig utvalg om gravferd oppnevnt (Lae-utvalget)

I forbindelse med endring av gravferdsloven ble det varsla en gjennomgang av behovet for endringer i systemet med avgifter og annen brukerbetaling ved gravferd. 10. august oppnevnte regjeringen et offentlig […]